wtv.pl > Gospodarka > Kto nie może skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego? Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wyjaśnia
Agata Jaroszewska
Agata Jaroszewska 19.03.2022 08:21

Kto nie może skorzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego? Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wyjaśnia

wtv
WTV.pl
 • Zapytaliśmy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej o rodziców ujętych w rozporządzeniu dotyczącym działalności przedszkoli i żłobków

 • Lista opiekunów mogących wysłać swoje dzieci do szkoły nie jest krótka. Czy jednak obecność w gronie wyszczególnionym przez ministra Przemysława Czarna jest równoznaczne z utratą prawa do ubiegania się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

 • MRiPS wskazało, iż tylko w momencie skorzystania z opieki, a więc wystąpienia z takim pragnieniem do jednostki szkolnej, rodzice i opiekunowie tracą prawo do uzyskania świadczenia

 • Nie wyklucza się zatem to, by mimo możliwości wysłania dziecka do szkoły i świadomej rezygnacji z tego, nie otrzymać pieniędzy w ramach dodatkowego świadczenia przysługującego w czasie zamknięcia placówek szkolnych

W czasie pandemii dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest częstym świadczeniem pieniężnym, z którego korzystają rodzice i opiekunowie prawni. W związku z ostatnimi decyzjami resortów pojawiło się zamieszanie dotyczące tego, kto może tym razem być pewnym, iż pieniądze zostaną przelane na jego konto.

Nie jest bowiem tajemnicą, że dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest ściśle związany z faktem pozbawienia możliwości przekazywania m.in. dzieci do lat 8 pod opiekę jednostki przedszkolnej. Okazuje się, że sporo zamętu w tej kwestii wprowadziła niespodziewana zmiana w rozporządzeniu ministra Przemysława Czarnka.

Zamknięta szkoła i przysługujący w związku z tym dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Wyjaśniamy wątpliwości

Decyzje podejmowane przez rządzących nie zawsze znajdują zrozumienie wśród obywateli i w przypadku wydłużonego do 11 kwietnia dodatkowego zasiłku opiekuńczego pojawiło się kilka pytań. Co prawda samo świadczenie nie jest niczym nowym, a w ostatnim roku wiele miejsca poświęcało mu zarówno Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, jak i prasa.

Okazuje się jednak, że po zamknięciu szkół, przedszkoli i żłobków, ostatnio spora część rodziców oraz samych nauczycieli była zdezorientowana. Bez wcześniejszej informacji Ministerstwo Edukacji i Nauki, a w zasadzie prowadzący je minister Przemysław Czarnek, zdecydował się znacząco wydłużyć listę osób, które mimo zawieszenie powszechnych stacjonarnych zajęć, nadal mogą oddać swoje dzieci pod opiekę nauczycieli.

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

W tym przypadku sprawa wydaje się prosta. Wszyscy rodzice dzieci do lat 8 pozbawieni możliwości wysłania malucha do szkoły mogą ubiegać się o to, by przyznany został im dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Poza tym o pieniądze z budżetu starać się mogą również opiekunowie dzieci starszych.

Świadczenie to przysługuje również rodzicom i opiekunom prawnym sprawującym opiekę nad dzieckiem do lat 24, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje również w przypadku opieki nad dzieckiem do 18. roku życia (posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności) oraz dzieckiem do 16. roku życia (posiadające orzeczenie o niepełnosprawności). 

Pojawiły się jednak pytania, co z rodzicami, którzy ujęci zostali przez MEiN i mają możliwość wysłania dzieci do przedszkola, jednak rezygnują z tej możliwości świadomie i dobrowolnie. Czy tacy opiekunowie mogą ubiegać się o przyznanie dodatkowego zasiłku opiekuńczego, czy obowiązujące rozporządzenie wyklucza jednak taką możliwość z racji, iż szkoła pozostaje dla danego dziecka otwarta?

Nie wszyscy rodzice otrzymają dodatkowe pieniądze. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wyjaśnia

- Jeśli rodzic skorzysta z opieki zapewnionej dzieciom przez żłobek, klub dziecięcy lub dziennego opiekuna wówczas nie ma prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego - wskazało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w komentarzu udzielonym WTV.

Kluczowe wydaje się tutaj stwierdzenie, iż tylko w momencie, gdy opiekun dziecka skorzysta z opieki — traci prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Wnioskować zatem można, iż w momencie ujęcia w rozporządzeniu, ale nieskorzystaniu z możliwości posłania dziecka do przedszkola, prawo do dodatkowego świadczenia nadal przysługuje.

Resort, komentując kwestię ewentualnych wątpliwości w kwestii dodatkowego zasiłku opiekuńczego, podkreślił jednocześnie, iż „jeśli oboje rodzice (opiekunowie) dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić tylko jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni (w okresie wskazanym ww. rozporządzaniu Rady Ministrów z dnia 26 marca 2021 r.)”.

- Obecnie, dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, tj. od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r., niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki - przekazuje ministerstwo prowadzone przez minister Marlenę Maląg. 

Lista osób mogących wystąpić o stacjonarne zajęcia dla swojego dziecka nie jest krótka

Kto może pochwalić się tym, iż rządzący zdecydowali się docenić jego pracę zawodową i włączyć do grupy, którym nauczyciele na wniosek zorganizować muszą opiekę dla dziecka? Wbrew powszechnej opinii lista ta na nie jest krótka.

Oprócz znanego już poprzednio wyszczególnienia pracowników służb mundurowych, czy osób pracujących w służbie zdrowia, minister Czarnek postanowił rozszerzyć listę o sporą grupę. Oto, komu przysługuje prawo do korzystania z opieki przedszkolnej, zapytaliśmy Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Resort wskazał, iż chodzi o tych, którzy:

 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

 • wykonują działania ratownicze,

 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),

 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

 • są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4), i realizują zadania na terenie tych jednostek

Artykuły polecane przez redakcję WTV:

Źródło: WTV

Powiązane