Świadczenia opiekuńcze 2020. Sprawdź ile możesz otrzymać!. Pixabay/ArcaionŹródło: Pixabay/Arcaion
Wszystkie wideo autora Pamela Obuchowska
Autor Pamela Obuchowska - 17 Grudnia 2019

Świadczenia opiekuńcze w 2020 roku. Ile możemy w sumie zainkasować?

Świadczenia opiekuńcze 2020: świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy - wyjaśniamy czym się różnią, komu przysługują i ile wynoszą. Sprawdź ile możesz otrzymać!

Świadczenia opiekuńcze 2020

Świadczenia opiekuńcze obejmują kilka świadczeń, są to: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy i świadczenie pielęgnacyjne. Ile wynoszą, czym się dokładnie różnią i kto może się o nie ubiegać? Wyjaśniamy.

Takiej promocji w Rossmannie jeszcze nie było. Dwa produkty za darmoTakiej promocji w Rossmannie jeszcze nie było. Dwa produkty za darmoCzytaj dalej

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, aby opiekować się osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Kwota tego świadczenia rodzinnego aktualnie wynosi 1583 zł. Wraz z początkiem 2020 roku kwota ulegnie wzrostowi i będzie wynosiła 1830 zł. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje: matce/ojcu, opiekunowi dziecka, osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, innym osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

O świadczenie mogą się ubiegać także osoby, które nie są spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą, która wymaga opieki. Jednak muszą one spełnić następujące warunki: rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją lub zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, dziecko nie posiada opiekuna faktycznego.

Świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodów, do 18. roku życia lub w trakcie nauki w szkole do ukończenia 25. roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny

Kolejnym świadczeniem opiekuńczym jest zasiłek pielęgnacyjny, który przyznawany jest w celu częściowego pokrycia kosztów wynikających z zapewnienia opieki i pomocy innej osobie w związku z jej niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Obecnie zasiłek pielęgnacyjny wynosi 215,84 zł. Zasiłek przyznawany jest: na czas ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności; na czas nieokreślony, jeżeli orzeczenie wydano na stałe; na czas nieokreślony dla osób, które ukończyły 75 lat. Wniosek można składać przez cały rok. 

Aby uzyskać prawo do zasiłku pielęgnacyjnego, należy złożyć wniosek w terminie do 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. W momencie utraty ważności poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy: złożyć w zespole wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności, lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w czasie ważności orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Na czas nieokreślony dla osób, które ukończyły 75 lat i jeśli orzeczenie wydano na stałe. Wniosek należy złożyć razem z dokumentami w urzędzie miasta/gminy, na Portalu Pomocy Społecznej (OPS) lub osobiście w placówce urzędu.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Ostatnim z trzech świadczeń jest specjalny zasiłek opiekuńczy. Prawo do tego świadczenia ustalane jest na okres zasiłkowy. Rozpoczyna się 1 listopada, a kończy 31 października kolejnego roku kalendarzowego. Wniosek można składać online poprzez rządowy portal emp@tia.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny. Przysługuje on także małżonkom, jeśli nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub z nich rezygnują, mając na celu sprawowanie stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Aby otrzymać świadczenie, należy spełniać kryterium dochodowe. W okresie zasiłkowym 2019/2020 łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie powinien przekroczać kwoty 764,00 zł. W szczególnych przepadkach może nastąpić odstępstwo od tej reguły. Dotyczy to głównie przypadków, gdy przysługiwał on w poprzednim okresie zasiłkowym. Kwota, o którą przekroczone zostało kryterium dochodowe, nie może być wyższa od kwoty zasiłku rodzinnego w okresie, na który jest przyznany. Kiedy kwota zostanie przekroczona również w następnym roku kalendarzowym, zasiłek nie będzie przysługiwał.

ZOBACZ TAKŻE:

1. Rząd uregulował zasady dotyczące trzynastek. Ważne informacje dla emerytów

2. W telewizji pokochały go miliony, nie żyje kultowy aktor. Pokonał go nowotwór

3. Zdrowotne właściwości świątecznej przyprawy. Wystarczy odrobinka dodana do dania

4. Okropny wypadek na A4. Mamy przykre nagranie "korytarza życia", kierowcy nie zdali egzaminu

5. Urodziliście się w PRL-u? W piwnicy możecie mieć przedmioty, na których zarobicie krocie

6. Rozpacz w rodzinie Don Vasyla. Nie ma już wyjścia