premier Polski podczas posiedzenia rady ministrów
Źródło: Flick
Wszystkie wideo autora Michalina Kobla
Autor Michalina Kobla - 25 Października 2019

Kto jest premierem Polski? Kto wybiera premiera i jakie są jego funkcje?

W chwili pisania tego tekstu prezydentem jest Mateusz Morawiecki a jego ostatnią poprzedniczką, wywodzącą się z tej samej formacji - Prawo i Sprawiedliwość - była Beata Szydło. Jednak niezależnie od przynależności partyjnej i preferencji politycznych, obowiązki i prerogatywy premiera są stałe.

Kto jest premierem Polski? W chwili pisania tego tekstu - Mateusz Morawiecki. Dawny polski bankowiec, syn Kornela Morawieckiego, funkcję tę pełni od 2017 roku. Dokładna nazwa jego stanowiska to prezes Rady Ministrów a jego kompetencje określone są w Konstytucji Polski.


Kto jest premierem Polski? Kto wybiera premiera i jakie ma obowiązki?


Prezesa Rady Ministrów desygnuje prezydent RP. Jest to zazwyczaj osoba, która została wskazana przez większość parlamentarną. Następnie premier powołuje rząd, w którego skład osobowy prezydent ingerować już nie może. Prezes i powołana przez niego Rada Ministrów przejmuje obowiązki z chwilą złożenia przysięgi wobec Prezydenta RP. Jej treść zwieńczona bywa zazwyczaj słowami “tak mi dopomóż Bóg”, ale w bazowej formie brzmi w następujący sposób:


Obejmując urząd Prezesa Rady Ministrów uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro Ojczyzny i pomyślność obywateli będą zawsze dla mnie najwyższym nakazem.


Długość kadencji premiera nie jest odgórnie określona, ale nie może być dłuższa niż kadencja Sejmu. Premier sprawuje władzę wykonawczą. Do jego kompetencji należy m.in. przewodzenie posiedzeniom, reprezentacja i kierowanie Radą Ministrów, wydawanie rozporządzeń i zarządzeń, ustaw, uchwał, orzeczeń, postanowień i decyzji. Premier jest jednocześnie odrębnym naczelnym organem administracji rządowej. Podlegają mu takie organy jak m.in. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów czy Centralne Biuro Antykorupcyjne.


W chwili pisania tego tekstu polskim premierem jest Mateusz Morawiecki, który w 2017 roku zastąpił na tym stanowisku Beatę Szydło. Pierwszym premierem w III RP był Tadeusz Mazowiecki.


Mateusz Morawiecki ukończył historię na Uniwersytecie Wrocławskim, studia Business Administration na Politechnice Wrocławskiej i Central Connecticut State University. Przed objęciem stanowiska prezesa banku, był doradcą zarządu, dyrektorem banku a następnie członkiem zarządu.


Od marca 2016 Morawiecki kierował Komitetem Rozwoju. Następnie objął stanowiska wicepremiera i ministra rozwoju i finansów. Za jego jego sukcesem w strukturach rządowych stał tzw. “Plan Morawieckiego”.